آرشیو بر اساس نام نویسندهفاطمه میرزایی

تازه ترین اخبار در دوربرد۴
اخبار آی تی

Side Channel Attack

یکی از اولین و بدنام ترین حملات کانال جانبی رایانه همان چیزی است که آژانس امنیت ملی TEMPEST نامیده است. در سال 1943 ، آزمایشگاههای بل کشف کردند كه دستگاه...

0
تیر 02, 1399