تست سرعت


شما میتوانید جهت سنجش سرعت اینترنت خود از این بخش استفاده کنید. این سامانه به منظور ارایه امکان بررسی سرعت مشترکین سرویسهای اشتراکی اینترنت پرسرعت مطابق مصوبه ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات ایجاد شده است که کیفیت و سرعت دسترسی مشترکین در شبکه دوربرد را می‌آزماید.